02126720584
 

فوق لیسانس در انگلستان


طول مدت تحصیل در کارشناسی ارشد دانشگاه های انگلستان یک ساله است و به دو طریق انجام می شود:
1-
آموزش محور (برگزاری کلاس)
2-
 پژوهش محور
در رشته هایی که تدریس آن ها، آموزش محور و توأم با برگزاری کلاس است، نیمی از سال تحصیلی به صورت حضور در کلاس و نیمه ی دیگر با انجام یک پروژه ی پایانی خاتمه می پذیرد. در مقابل، در رشته های پژوهش محور دانشجو از همان ابتدا با راهنمایی استاد راهنما، پروژه ی تحقیقاتی را آغاز می کند
مقطع Pre-Master 
این دوره پس از مقطع کارشناسی و پیش از مقطع کارشناسی ارشد است. افرادی که قصد تغییر رشته دارند و یا دانشجویانی که نمره ی زبان حد نصاب دانشگاه را کسب نکرده باشند، می توانند با گذراندن این دوره، وارد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شوند. این دوره بعضاً الزامی و گاه نیز اختیاری است